ನೀನೆ ಹೇಳು ನನ್ನದಾವುದು..

Advertisements

2 thoughts on “ನೀನೆ ಹೇಳು ನನ್ನದಾವುದು..

  1. venkatesh.gonnagar ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ನಿಮ್ಮ ಹನಿಗವನಗಳನ್ನು ಒದಿ ಬಹಳ ಸಂತೊಷವಾಯಿತು

  2. venkatesh.gonnagar ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ‘ಕಪ್ಪು’ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪೆಂದೇಕೆ ಜರೆಯುವಿರಿ ಕಪ್ಪು ಮೊಡಗಳಲ್ಲವೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವದು ಶಾಸ್ವತ ಮದವನಗಿತ್ತಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳಲ್ಲವೆ ಶಾಸ್ವತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಬಿಳಿ ಆ ಬಿಳಿಯೊಳಗೊಂದು ಕರಿಚುಕ್ಕೆ ಆ ಕರ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s